Project Manager aws AI-Marketplace (aws KI-Marktplatz)