Impact of the AI Act on the European AI startup market